Automatika u pametnim stambeno-poslovnim objektima
 
Predmet se sluša u zimskom semestru četvrte godine (sedmom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
OBAVEŠTENJA
 
 
U svim sledećim rokovima za polaganje pismenog dela ispita obavezno je prijavljivanje putem 
e-pošte sa naznakom koji deo se polaže (gradivo prvog i/ili gradivo drugog kolokvijuma)
 
Junski ispitni rok
 
 
 
 
 
 

Pretraga