Način polaganja ispita
 
 
Formiranje ocene
  • Praktični deo - Izrada i odbrana projekta (maksimalno 60 bodova)
  • Teorijski deo - Usmena provera teorijskog znanja (maksimalno 40 bodova)
  • Za polaganje ispita neophodno je skupiti minimum 51 bod.

 

Praktični deo ispita

Polaže se izradom projektnog zadatka i odbranom projekta u predviđenom roku od mesec dana
 

Usmeni (teorijski) deo ispita

Usmeni je obavezan samo za studente koji žele veću ocenu.
Uslov je položen praktični deo ispita.
Usmena provera znanja prilikom odbrane projekta.
 

Uputstvo za pripremu dokumentacije za odbranu projekta i postupak odbrane projekta možete preuzeti ovde.

Pretraga