NEUROINŽENJERING
 
Predmet se sluša u šestom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
Način polaganja ispita: 
Ispit se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo se polaže preko testova (2x10 bodova) i usmenog ispita (30 bodova). Praktični deo se sastoji od projektnog zadatka (30 bodova - 3 domaća zadatka x 10 bodova) i računarskog testa (20 bodova). Da bi se ostvario uslov za potpis potrebno je da se osvoji minimalno 25 bodova iz praktičnog dela i minimalno 10 bodova sa teorijskih testova. Praktičan deo (projektni zadatak i računarski test) i dva teorijska testa spadaju u predispitne obaveze i moguće ih je polagati isključivo u toku semestra u dogovorenim terminima.
 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti

Filip Gašparić

 
Obavestenja:
 
 

Pretraga