NEUROINŽENJERING
 
Predmet se sluša u šestom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
Način polaganja ispita: 
Ispit se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo se polaže preko testova (2x5 bodova) i usmenog ispita (30 bodova). Praktični se sastoji od projektnog zadatka (40 bodova) i računarskog testa (20 bodova). Da bi se ostvario uslov za potpis potrebno je da se osvoji minimalno 25 bodova sa teorijskih testova (minimalno 3 boda), projektnog zadatka  i računarskog testa.
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
Filip Gašparić
 
 

Pretraga