Način polaganja ispita
 
Uslovi za potpis
 • minimum 5 bodova iz predispitnih obaveza (pogledati pod Testovi - Predispitne obaveze)
 • prisustvo na predavanjima
 • prisustvo na vežbama
Napomena
Dobijeni potpis važi dve školske godine.
 
Formiranje ocene
 • Testovi - Predispitne obaveze (V+T = 10+10 = maksimalno 20 bodova)
 • Pismeni (P) - Izrada i odbrana projekta (maksimalno 50 bodova)
 • Usmeni (U) - Usmena provera teorijskog znanja (maksimalno 30 bodova)
 • Za polaganje ispita neophodno je skupiti minimum 51 bod.

Testovi - Predispitne obaveze

 • Predispitne obaveze su podeljene u dve grupe:
 1. V - Ocenjivanje računarskih vežbi - maksimalno 10 bodova
 2. T - Teorijski testovi u terminu predavanja - maksimalno 10 bodova
 • Neophodno minimum 5/20 bodova za potpis
 • Testovi su predispitne obaveze i bodovi sa testova se ne mogu nadoknaditi u ispitnim rokovima
 • Osvojen broj bodova sa testova važi dve školske godine

P - Praktični (pismeni) deo ispita - do 50 bodova

 • polaže se preko projekta (projektni zadatak, rok mesec dana)
 • ko sa računarskih vežbi skupi 5 ili više bodova priznaje mu se praktični deo ispita sa brojem poena V*5

 

U - Usmeni (teorijski) deo ispita - do 30 bodova

 • Usmeni je obavezan samo za studente koji žele veću ocenu (8, 9 ili 10).
 • Uslov je položen praktični deo ispita
 • Polaže se usmenom proverom znanja prilikom odbrane projekta
 • Ko sa testova skupi 5 ili više bodova priznaje mu se teorijski deo ispita sa brojem poena T*3
 

Uputstvo za pripremu dokumentacije za odbranu projekta i postupak odbrane projekta možete preuzeti ovde.

Pretraga