Sadržaj predmeta
 
U okviru predmeta izučavaju se osnovni principi analize i sinteze računarski upravljanih sistema, tj. sistema automatskog upravljanja kod kojih je upravljački algoritam implementiran pomoću digitalnog uređaja. Sledeće osnovne teme su obuhvaćene sadržajem predmeta:
 • Uvod u digitalne upravljačke sisteme, osnovna struktura digitalne upravljačke petlje, direktno digitalno upravljanje;
 • Osnovi spektralne analize signala, frekvencijski sadržaj signala, pojam kvantizacije, osnovna klasifikacija signala; 
 • Proces analogno-digitalne i digitalno-analogne konverzije, A/D i D/A konvertori, matematički model odabiranja i zadrške;
 • Osobine kompleksnog lika povorke odbiraka, Teorema odabiranja, rekonstrukcija signala na osnovu odbiraka;
 • Z i Z-modifikovana transformacija, definicija i osobine; Inverzna Z transformacija;
 • Matematički modeli diskretnih procesa, funkcija diskretnog prenosa, diskretni matematički model u prostoru stanja;
 • Digitalni ekvivalenti kontinualnih procesa; metode diskretizacije kontinualnih filtara i regulatora;
 • Stabilnost diskretnih sistema, definicija i kriterijumi;
 • Analiza ponašanja digitalnih sistema u ustaljenom stanju. Greška u ustaljenom stanju i pojam astatizma.
 • Konvencionalni industrijski PID regulatori: analiza, sitnteza i implementacija. Praktična implementacija regulatora PID tipa.
 • Osnovni pojmovi o savremenim upravljačkim algoritmima: regulatori koji poništavaju dinamiku procesa.
 • Osnovni pojmovi o automatskom podešavanju PID regulatora.
 
Način polaganja ispita
 
Polaganje ispita je koncipirano na sledeći način:
 
Studenti polažu 2 testa koji nose po 45 bodova svaki. Tokom semestra studenti mogu osvojiti do 20 poena na domaćim zadacima (projektima). U ispitnim rokovima studenti mogu polagati nedostajući test koji u tom slučaju nose 40 poena.
 
Ukoliko student ne položi nijedan od testova tokom semestra, polaže pismeni ispit koji nosi 50 poena i nakon položenog pismenog ispita usmeni deo ispita gde se može osvojiti maksimalno 30 poena.
 
 
Ukupan broj bodova koje kandidat može osvojiti u toku školske godine je 110.
Ispit može položiti onaj kandidat koji je osvojio najmanje 51 bodova.
 
 
Važenje osvojenih bodova 
 
Bodovi osvojeni tokom izvođenja nastave važe do početka sledeće školske godine, zaključno sa 30. septembrom. Bodovi osvojeni u ispitnim rokovima važe tekući i naredni ispitni rok.
 
 
Uslovi za dobijanje potpisa
 
Uslov za dobijanje potpisa:
 • Skupljeno najmanje 20 poena na testovima iz zadataka koji su posebno obeleženi i kroz domaće zadatke.

 

Ispit se ne može polagati ukoliko nije prijavljen!

Pretraga