Način polaganja ispita
 
Predmetna aktivnost Broj bodova
Laboratorijske vežbe 50
Testovi 20
Usmeni 30

Laboratorijske vežbe se brane nakon svake završene logičke celine putem mini zadataka koji se rade na početku sledećih vežbi.

Ukupan broj bodova koje kandidat može osvojiti u toku školske godine je 100.

Ispit može položiti onaj kandidat koji je osvojio najmanje 51 bod.
 
 
Uslov za dobijanje potpisa
 
Uslov za dobijanje potpisa jeste osvajanje minimalno 37 bodova na testovima i laboratoriskim vežbama. 
 
Važenje osvojenih bodova 
Bodovi osvojeni na testovima i laboratorijskim vežbama važe dve školske godine, u školskoj godini u kojoj su ostvareni i u sledećoj školskoj godini
 

Pretraga