Slušanje predmeta ŠG 2021/2022

U skladu sa uvedenim merama usled pandemije COVID-19, strogo ograničenim brojem studenata po prostorijama, i strogoj evidenciji svih prisutni, važe sledeća pravila za studente koji nisu položili predmet i prenose ga u sledeću godinu, odnosno mogući su sledeći scenariji:

1. Student ima potpis, želi da polaže ispit preko kolokvijuma - na službi uplaćuje "polaganje preko kolokvijuma"

2. Student ima potpis, neće da polaže preko kolokvijuma, polagaće u ispitnim rokovima - samo prijavi ispit u roku u kom polaže

3. Student ima potpis, želi da sluša predmet na službi uplaćuje slušanje predmeta (prema našim saznanjima to je 50% cene po bodu)

4. Student nema potpis, želi da sluša i/ili polaže predmet na službi uplaćuje ponovno slušanje predmeta (100% cena po bodu)

 
Način polaganja ispita
 

Ispit se sastoji iz pismenog dela ispita, predispitnih obaveza i usmenog ispita. Tokom semestra se radi kolokvijum, kao i računarski kolokvijum I i II, preko kojih je moguće položiti ispit.

Pismeni deo. Kolokvijum se sastoji od dva zadatka i jednog teorijskog pitanja. Na kolokvijumu se može osvojiti 60 poena. Kolokvijum se smatra položenim SAMO ukoliko su oba zadatka tačno urađena preko 50%. Teorijsko pitanje se pregleda SAMO ukoliko su položeni zadaci. Položeno teorijsko pitanje  menja obavezni usmeni deo ispita. Ocenjuje se sa + (položeno) ili - (nije položeno). Ako se kolokvijuma ne položi, radi se pismeni ispit. Ako se na kolokvijumu ne položi teorijsko pitanje, izlazi se na usmeni ispit. Pismeni ispit važi dva uzastopna ispitna roka.

Računarski kolokvijum I i II. Računarski kolokvijumi će se održati tokom semestra i na njima se može osvojiti po 20 poena. Računarski kolokvijum se smatra položenim ukoliko student osvoji barem 51% poena. Računarske kolokvijume je moguće polagati još u januarskom i februarskom roku, posle čega neće biti mogućnosti ostvariti te poene. Računarski kolokvijum II se može zameniti Projektom koji nosi 25 poena, pod uslovom da se položi računarski kolokvijum I.
Rok za predaju projekta je 15.01.2022.
 
Usmeni deo.  Ocenjuje se sa + (položeno) ili - (nije položeno) i obavezan je. Usmeni deo ispita se može polagati samo ukoliko je položen pismeni.
 
Ispit se ne može polagati ukoliko nije prijavljen!
 

Uslov za dobijanje potpisa 

Kako bi se ostvario uslov za dobijanje potpisa, neophodno je položiti bar jedan zadatak na kolokvijumu ili barem jedan položen računarski kolokvijum.
Kandidati koji se tokom polaganja ispita/kolokvijuma služe nedozvoljenim ili neprimerenim sredstvima:

  1. Neće ostvariti pravo na potpis.
  2. Neće im se priznavati položeni kolokvijumi.
Ukoliko ne ostvarite uslov za potpis, nećete imati mogućnost prijave ispita.
 
Važenje predispitnih obaveza 
 
Zaključno sa septembarskim rokom važe se svi poeni stečeni tokom semestra. Posle toga poništavaju se svi poeni sem poena sa računarskih kolokvijuma koji čine predispitne obaveze i važe dve školske godine. Na usmeni ispit moguće je izaći u dva ispitna roka, nakon čega se rezultati kolokvijuma poništavaju. Rezultati pismenog ispita važe u dva uzastopna ispitna roka.
 
 
Zaključna ocena formira se na osnovu broja osvojenih poena, po sledećem kriterijumu:

91 - 100 poena                 ocena 10

81 - 90 poena                   ocena 9

71 - 80 poena                   ocena 8

61 - 70 poena                   ocena 7

51 - 60 poena                   ocena 6

 

Pretraga