Način polaganja ispita
 
Pismeni ispit (zadaci). Pismeni deo ispita nosi 70 bodova. Organizovan je u dva kolokvijuma koji nose po 35 bodova. Minimalan broj bodova da bi se položio kolokvijum je 20.
 
Testovi (teorija). Teorijski deo ispita se polaže usmeno i nosi 30 bodova.
 
Ukupan broj bodova koje kandidat može osvojiti u toku školske godine je 100.
Ispit može položiti onaj kandidat koji je osvojio najmanje 55 bodova.
 
Važenje osvojenih bodova 
 
Bodovi osvojeni tokom izvođenja nastave važe do početka sledeće školske godine, zaključno sa 30. septembrom. Bodovi osvojeni u ispitnim rokovima važe tekući i dva naredna ispitna roka.
 
Kandidat koji položi pismeni ispit, a nije zadovoljan osvojenim brojem bodova, položeni deo ispita može poništiti. U tom slučaju, poništeni deo ispita mora polagati ponovo. Ukoliko pri ponovnom polaganju student osvoji manji broj bodova, tada mu se taj poslednje osvojeni broj bodova važi. Ukoliko student pri ponovnom polaganju padne, dati deo ispita mora polagati ponovo.
 
Uslovi za dobijanje potpisa
 
Maksimalno dva neopravdana izostanka sa nastave.

Pretraga