Način polaganja ispita
 
Uslovi za potpis
 • minimum 5 bodova sa testova koji se održavaju u terminu nastave (pogledati pod Testovi)
 • prisustvo na predavanjima
 • prisustvo na vežbama
Napomena
Dobijeni potpis važi dve školske godine.
 
Formiranje ocene
 • Testovi (maksimalno 20 bodova)
 • Pismeni deo ispita (maksimalno 40 bodova)
 • Teorijski deo ispita (maksimalno 40 bodova)
 • Za polaganje ispita neophodno je skupiti minimum 51 bod, od čega minimum 21 sa pismenog i minimum 21 sa usmenog dela ispita.

Testovi

 • Ima ih četiri, u terminu nastave - kratak zadatak
 • Svaki vredi 0-5 bodova (maksimalno 20 bodova)
 • Neophodno minimum 5 bodova za potpis
 • Testovi su predispitne obaveze i bodovi sa testova se ne mogu nadoknaditi u ispitnim rokovima
 • Osvojen broj bodova sa testova važi dve školske godine

Pismeni deo ispita

Može se polagati na dva načina
a) Putem kolokvijuma - polovina pismenog i teorijskog dela
 • Gradivo je podeljeno na dva dela
 • Na svakom kolokvijumu se rade po dva zadatka i dva teorijska pitanja. Svaki zadatak / teorijsko pitanje vredi 10 bodova. Uslov je osvojenih minimum 22 boda (po 11 iz zadataka / teorijskih pitanja)
 • I kolokvijum se održava krajem aprila tekuće školske godine
  • Položen prvi kolokvijum važi do 30. septembra tekuće školske godine
  • Nema dodatnih termina za polaganje I kolokvijuma
  • Student koji osvoji 9 ili 10 bodova iz testova T1 i T2 je nagrađen sa priznavanjem pismenog dela I kolokvijuma sa maksimalnim brojem bodova (20 bodova)
  • Ukoliko je student položio I kolokvijum, a nije zadovoljan osvojenim brojem bodova, može da poništi rezultate I kolokvijuma u roku od nedelju dana nakon objavljivanja rezultata.
 • II kolokvijum će se polagati u redovnim terminima ispitnih rokova, zaključno sa 30. septembrom.
  • Studenti koji nisu položili I kolokvijum mogu da polažu II kolokvijum
  • Položen II kolokvijum važi do 30. septembra tekuće školske godine
  • Studenti koji su položili I kolokvijum i osvojili 9 ili 10 bodova iz testova T3 i T4 su nagrađeni sa priznavanjem pismenog dela II kolokvijuma sa maksimalnim brojem bodova (20 bodova)

b) Redovnim polaganjem ispita u ispitnom roku

 • Na ispitu se rade 4 ispitna zadatka i 4 teorijska pitanja, pri čemu svaki zadatak / teorijsko pitanje vredi 10 bodova. Uslov za polaganje ispita je osvojenih minimum 42 boda (po 21 iz zadataka / teorijskih pitanja)
 • Ukoliko student ima položen neki kolokvijum, u ispitnom roku može da radi samo onaj kolokvijum koji nije položio, zaključno sa 30. septembrom.

Napomena

Nakon 30. septembra tekuće školske godine prestaje važenje kolokvijuma. Nadalje se ispit polaže ISKLJUČIVO redovnim polaganjem u ispitnom roku. Student na osnovu položenog pismenog dela ispita ima pravo da izađe na usmeni deo ispita u istom ispitnom roku i u prvom narednom ispitnom roku. Nakon toga prestaje važenje pismenog dela i mora ponovo izaći na ceo ispit.

 

Teorijski deo ispita
Teorijski deo ispita se radi nekoliko dana nakon pismenog dela ispita i ima 4 pitanja sa spiska. Četvrto pitanje (pitanje vezano za regulatore) je obavezno.

Pretraga