Način polaganja ispita
 
Predispitne obaveze.
Ovi bodovi mogu da se skupe samo u toku semestra, za vreme izvođenja nastave. Naknadno nije moguće ostvariti bodove iz predispitnih obaveza osim ukoliko se ne sluša ceo predmet ponovo. 
  • Test 1 - 10 bodova
  • Test 2 - 10 bodova
  • Domaći zadaci - 10 bodova
Ukupno - predispitne obaveze: 30 bodova
Predispitne obaveze smatraju se ispunjenim ukoliko student ostvari minimum 15 bodova.
Predispitne obaveze važe 2 (dve) godine (3 semestra nakon završetka predavanja). 
 

Pismeni deo ispita.

Pismeni deo ispita se može polagati ili preko dva kolokvijuma, ili u ispitnom roku polaganjem zadataka koji obuhvataju celo gradivo (oba kolokvijuma).
  • Kolokvijum 1 - 20 bodova (organizuje se u toku semestra)
  • Kolokvijum 2 - 20 bodova (organizuje se u prvom ispitnom roku nakon semestra u kom je predmet pohađan)
Ukupno - pismeni deo ispita: 40 bodova
Pismeni deo ispita smatra se položenim ukoliko student ostvari minimum 20 bodova i to na sledeći način:
  • minimum 10 bodova iz prvog dela gradiva (Kolokvijum 1)
  • minimum 10 bodova iz drugog dela gradiva (Kolokvijum 2)
Položen pismeni deo ispita važi 2 (dve) godine (3 semestra nakon završetka predavanja). 
 
Usmeni deo ispita

Usmeni deo ispita nosi 30 bodova.

Studenti koji ispune predispitne obaveze i polože pismeni deo ispita imaju pravo da izađu na usmeni u bilo kom roku.

Pravo na potpis.
Pravo na potpis imaju studenti koji ostvare 15 bodova iz predispitnih obaveza.

Pretraga