Prezentacije sa predavanja 2019
 • Julija - Osnove (html spakovan u zip)
 • Osnove rešavanja ODJ u Juliji (html spakovan u zip) [postavljeno 2019-10-24 10:00]
 • Modeliranje (pdf)
 • Translatorni mehanički sistemi (pdf)
 • Rotacioni mehanički sistemi (pdf)
 • Primeri mehaničkih sistema (pdf)
 • Termički sistemi (pdf)
 • Primeri termičkih sistema (pdf), Termički sistemi u Juliji (zip)
 • Sistemi sa fluidima (pdf)
 • Primer vodovod (pdf)
 • Elektro-mehanički sistemi (pdf)
 • Matematički modeli (pdf)
 • Osobine Laplasove transformacije (pdf)  
 • Analiza ponašanja linearnih modela (pdf)
 • Vremenski diskretni modeli (pdf), Diskretizacij au Juliji (zip)
 • Simulacija sistema (pdf), Simulacija u Juliji (zip), CS u Juliji (zip)
 • Numeričko rešavanje ODJ (pdf), ODJ u Juliji (zip)
 • Složeni linearni modeli (pdf)
 • Identifikacija (pdf), Identifikacija u Juliji (zip)
 • Veštačke neuronske mreže (pdf), VNM u Juliji (zip), VNM-Flux u Juliji (zip)
 • Sistemi masovnog opsluživanja (pdf), SMO u Juliji - SimJulia (html spakovan u zip)

 

Prezentacije sa predavanja iz ranijih generacija
 • Matlab - Osnove (pdf) Primeri: (pdf) Grafika: (pdf)
 • Modeliranje (pdf)
 • Simulacija sistema (pdf)
 • Numericko resavanje ODJ (pdf), Primeri: (pdf)
 • Matematički modeli (pdf)  [ažurirano 4.12.2019.]
 • Modeliranje fizičkih sistema:
  • Translatorni mehanički sistemi (pdf), Primeri (pdf)
  • Rotacioni mehanički sistemi (pdf),
  • Termički sistemi (pdf), Primeri: (pdf)
  • Sistemi sa fluidima (pdf), Primeri: (pdf)
  • Elektro-mehanički sistemi (pdf),
  • Analogije (pdf),
  • Primeri - Model amotrizera, padobranac, klatno (pdf)
 • Linearizacija (pdf)
 • Odziv linearnog modela (pdf)
 • Analiza ponasanja linearnog modela (pdf)
 • Vremenski diskretni modeli (pdf)  [ažurirano 4.12.2019.]
 • Modeliranje u prostoru stanja (pdf)
 • Laplaceova transformacija (pdf)
 • Funkcija prenosa (pdf)
 • Algebra funkcije prenosa (pdf)
 • Graf toka signala (pdf)
 • Control System Toolbox (pdf)
 • Control System Toolbox - Modeliranje (v4) (pdf)
 • Analogni računar (pdf)
 • Simulink (pdf)
 • S-funkcija (pdf)
 • SMO-redovi čekanja (pdf)
 • SimEvents (pdf)
 • Identifikacija (pdf)
 • Neuronske mreze (pdf)

Praktikum za vežbe:

Praktikum za laboratorijske vežbe (izrada u toku...

Auditorne vežbe:

Ispitna pitanja:

Pretraga