Skripte teorija i prezentacije sa predavanja 

   - Uvodno predavanje (pdf), prezentacija (pdf)
   - Matematički modeli SAU (pdf), Laplasova transformacija (pdf), prezentacija (pdf)
   - Funkcija prenosa, algebra funkcije prenosa, Mejsonovo pravilo (pdf), prezentacija (pdf) 
   - Karakteristike i performanse SAU (pdf), prezentacije: (Karakteristike pdf), (Performanse pdf)
   - Algebarski kriterijum stabilnosti (pdf), prezentacija (pdf) 
   - Frekventne metode analize SAU (pdf), prezentacija Frekventne metode i Bodeov kriterijum (pdf)
   - Frekventne metode analize SAU, prezentacije Nikvistov kriterijum (Nikvist 1 pdf), (Nikvist 2 pdf)
   - Frekventne metode analize SAU. Nikvistov kriterijum, teorija iz knjige SAU, Milić Stojić (pdf)
   - Geometrijsko mesto korena GMK (pdf), prezentacije: (GMK1, pdf), (GMK 2, pdf)
   - Modelovanje i kretanje u prostoru stanja (pdf), prezentacija za kompletan prostor stanja (pdf)
   - Koncepcija i princip odredjivanja PS, vremenski i kompleksni domen, kanonske forme (pdf)
   - Regulatori (pdf), prezentacija (pdf)
   - Uvod u diskretne sisteme (pdf), prezentacija (pdf)
 

   Skripte za vežbe:

   - Uvodni zadaci (pdf) 
   - Laplasova transformacija (Laplasova, inverzna Laplasova transformacija, primena) (pdf)
   - Tablica Laplasovih transformacija (pdf)
   - Funkcija prenosa, algebra funkcije prenosa, Mejsonovo pravilo (pdf)
   - Karakteristike i performanse SAU (pdf)
   - Algebarski kriterijum stabilnosti (pdf) 
   - Geometrijsko mesto korena GMK (pdf)
   - Nikvistov kriterijum i sinteza SAU - Bode (pdf)
   - Bodeov kriterijum (pdf)
   - Modelovanje i kretanje u prostoru stanja (pdf)
   - Analiza u prostoru stanja (pdf)

Pretraga