NAČIN POLAGANJA ISPITA

 

Pismeni deo - 70 bodova
  • 2 teorijska testa (2 x 5 = 10 bodova)
  • 4 praktična testa (4 x 5 = 20 bodova)
  • 2 kolokvijuma (2 x 20 = 40 bodova)

Osvojeni bodovi na testovima i kolokvijumima u toku semestra važe jednu školsku godinu!

Uslov za potpis

  • Osvojenih 11 bodova na testovima (ne mora biti položen svaki test) - Testovi se polažu isključivo u toku semestra!
  • Redovno posećivanje vežbi i predavanja

Usmeni deo - 30 bodova

Da bi se stekao uslov za izlazak na usmeni deo ispita potrebno je:

  • ostvariti uslov za potpis 
  • položiti svaki kolokvijum sa 51%

 

Ukoliko se pismeni deo ispita ne položi u toku semestra ili student nije zadovoljan osvojenim bodovima, može ponovo da polože u ispitnim rokovima i pismeni deo nosi 40 bodova (odnosi se samo na kolokvijume), pri čemu osvojeni bodovi na ispitu važe dva ispitna roka (rok u kome se radi pismeni deo i prvi sledeći redovni ispitni rok). Nakon toga, bodovi se poništavaju! Broj osvojenih bodova na ispitu, poništava prethodno osvojene bodove! Pismeni deo ispita je položen ako je i prvi i drugi deo položen sa minimalno 51%. 

Pismeni deo ispita može da se radi parcijalno, ali pod uslovom da je jedan kolokvijum položen u toku semestra (u suprotnom se radi čitav pismeni). Zadaci na ispitu će biti podeljeni tako da prva polovina odgovara gradivu za prvi kolokvijum, a druga polovina zadataka odgovara gradivu za drugi kolokvijum.

Usmeni deo ispita je obavezanOrganizuje se naknadno, 2-3 dana posle pismenog dela ispita. 

Zaključna ocena se formira na osnovu broja osvojenih bodova, prema sledećem kriterijumu:

Bodovi Ocena
91-100 10
81-90 9
71-80 8
61-70 7
51-60 6

 

Pretraga