Način polaganja ispita

1. TESTOVI (20 bodova)

 • U toku semestra će se organizovati dva testa u terminu vežbi (10+10 bodova).

2. PISMENI DEO ISPITA (40 bodova)

Može se polagati na dva načina:

 • Preko kolokvijuma – gradivo je podeljeno na dva dela (20+20 bodova)
 1. Na svakom kolokvijumu se radi jedan zadatak koji vredi najviše 20 bodova. Uslov za polaganje svakog kolokvijuma je osvojenih minimum 11 bodova (55% od zadatka).
 2. Ukoliko student osvoji 9 ili 10 bodova na prvom testu biće nagrađen sa priznavanjem pismenog dela I kolokvijuma (20 bodova).
 3. Ukoliko student osvoji 9 ili 10 bodova na drugom testu biće nagrađen sa priznavanjem pismenog dela II kolokvijuma (20 bodova).
 4. Ukoliko je student položio neki od kolokvijuma, a nije zadovoljan osvojenim brojem bodova, može da poništi rezultate kolokvijuma u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata.
 • Redovnim polaganjem ispita u ispitnom roku
 1. Na ispitu se rade dva ispitna zadatka, pri čemu svaki zadatak vredi najviše 20 bodova. Uslov za polaganje pismenog dela ispita u ispitnom roku je osvojenih minimum 22 boda (55% od svakog zadatka).
 2. Ukoliko je student u toku semestra položio neki od kolokvijuma, onda na ispitu u ispitnom roku može parcijalno da polaže samo onaj deo gradiva na kome nema osvojenih minimum 11  bodova (55% od zadatka).

3. USMENI DEO ISPITA (40 bodova)

 • Teorijsko gradivo je podeljeno na dva dela, pa se na usmenom delu ispita polažu dva teorijska pitanja (20+20 bodova).
 • Usmeni deo ispita se polaže u ispitnom roku (par dana nakon pismenog dela ispita).
 • Studenti koji su I kolokvijum položili priznavanjem pismenog dela ispita tako što su osvojili 9 ili 10 bodova na prvom testu će biti organizovano usmeno polaganje prvog dela teorijskog gradiva u toku semestra (predrok).
 • Studenti koji su II kolokvijum položili priznavanjem pismenog dela ispita tako što su osvojili 9 ili 10 bodova na drugom testu će biti organizovano usmeno polaganje drugog dela teorijskog gradiva u toku semestra (predrok).
 • Uslov za polaganje usmenog dela ispita:
 1. Osvojenih minimum 22 boda (55% od svakog teorijskog pitanja).
 2. Položen pismeni deo ispita (I ili II kolokvijum u zavisnosti od toga koji se deo teorijskog gradiva polaže na usmenom ispitu).

 

Ukupan broj bodova koje kandidat može osvojiti u toku školske godine je 100.

Ispit može položiti onaj kandidat koji je osvojio najmanje 55 bodova.

 

Važenje osvojenih bodova 

 • Bodovi osvojeni na testovima važe dve školske godine (do oktobra 2020. god).
 • Položeni kolokvijumi važe do 30.09.2019. Nadalje se ispit polaže ISKLJUČIVO redovnim polaganjem u ispitnom roku.

 

Uslovi za dobijanje potpisa

 • Neophodno je osvojenih minimum 5 bodova sa testova za potpis predmetnog nastavnika
 • Prisustvo na predavanjima i auditornim vežbama

Pretraga