• Aleksandar Erdeljan, Darko Čapko: Modelovanje i simulacija sistema - sa primerima; FTN, Novi Sad, 2015.
  • Darko Čapko, Srđan Vukmirović, Dubravka Bojanić: Odabrana poglavlja iz modelovanja i simulacije sistema u Matlabu; FTN, Novi Sad, 2016.
  • Milić Stojić: Kontinualni sistemi automatskog upravljanja; Nauka, Beograd
  • R.C.Dorf, R.H.Bishop: Modern Control Systems; Addison-Wesley, USA
  • D.Kukolj, V.Bengin, F.Kulić: Osnovi klasične teorije automatskog upravljanja kroz rešene probleme; FTN, Novi Sad

Pretraga