U oviru predmeta izučavaju se sledeće oblasti: Elementi identifikacije sistema: principi identifikacije, osnovni pojmovi, principi i problemi. Metod najmanjih kvadrata. Rekurzivni metod najmanjih kvadrata.  Elementi savremene linearne teorije upravljanja: projektovanje regulatora po stanjima, projektovanje estimators stanja i poremećaja, principi projektovanja servo-regulatora i regulatora sa dva stepena slobode. Osnovni principi direktnog i indirektnog adaptivnog upravjanja. 
 
 
Način polaganja ispita
 
Ispit se polaže usmeno. Usmeni ispit nosi 30 bodova. Uslov da kandidat izađe na usmeni je položen projekat. Projekat nosi 40 bodova. Kandidati koji redovno pohađaju predavanja i vežbe projekat mogu odbraniti putem laboratorijskih vežbi i domaćih zadataka, u kom slučaju imaju mogućnost osvajanja dodatnih 30 bododva (laboratorijske vežbe i domaći zadaci nose ukupno 70 bodova i u potpunosti menjaju projekat).
 
Ukupan broj bodova koje kandidat može osvojiti u toku školske godine je 100.
Ispit može položiti onaj kandidat koji je odbranio projekat i položio usmeni, a tom prilikom je osvojio najmanje 55 bodova.
 
 
Važenje osvojenih bodova 
 
Svi osvojeni bdovi važe do početka sledeće školske godine, zaključno sa 30 septembrom. 
 
Uslovi za dobijanje potpisa
 
Uslov za dobijanje potpisa ne postoje. 

Pretraga