Slušanje predmeta Š.G. 2023/2024.

U skladu sa pravilima fakulteta, važe sledeća pravila za studente koji nisu položili predmet i prenose ga u sledeću godinu, odnosno mogući su sledeći scenariji:

1. Student ima potpis, želi da polaže ispit preko kolokvijuma - na službi uplaćuje "polaganje preko kolokvijuma"

2. Student ima potpis, neće da polaže preko kolokvijuma, polagaće u ispitnim rokovima - samo prijavi ispit u roku u kom polaže

3. Student ima potpis, želi da sluša predmet na službi uplaćuje slušanje predmeta (prema našim saznanjima to je 50% cene po bodu)

4. Student nema potpis, želi da sluša i/ili polaže predmet na službi uplaćuje ponovno slušanje predmeta (100% cena po bodu)

 
Način polaganja ispita
 

Ispit se sastoji iz pismenog dela ispita, predispitnih obaveza i usmenog ispita. Tokom semestra se rade dva kolokvijuma (Kolokvijum I i Kolokvijum II), računarski kolokvijum i računarske vežbe, preko kojih je moguće položiti ispit.

Pismeni deo (Kolokvijum I i Kolokvijum II). Kolokvijumi I i II se sastoje od po dva zadatka i po jednog teorijskog pitanja. Na kolokvijumima I i II se može osvojiti po 35 poena. Kolokvijum se smatra položenim SAMO ukoliko su oba zadatka tačno urađeno preko 50%. Teorijsko pitanje se pregleda SAMO ukoliko su položeni zadaci. Položena oba teorijska pitanja (i na prvom i na drugom kolokvijumu) menjaju obavezni usmeni deo ispita. Ocenjuju se sa + (položeno) ili - (nije položeno). Ako se neki od kolokvijuma ne položi, radi se odgovarajući deo pismenog ispita koji se odnosi na tu oblast. Ukoliko se ne položi nijedan kolokvijum, radi se ceo pismeni ispit. Ako se na kolokvijumima ne polože teorijska pitanja (jedno ili oba), izlazi se na usmeni ispit iz dela teorije koji nije položen preko kolokvijuma. Pismeni se važi dva uzastopna ispitna roka.

Testovi . 
Računarski kolokvijum i računarske vežbe. Računarski kolokvijum i računarske vežbe će se održati tokom semestra i na njima se može osvojiti 30 poena. Računarski kolokvijum se smatra položenim ukoliko student osvoji barem 51% poena, odnosno ukoliko se osvoji 8 od 15 bodova. U toku semestra, održaće se i dva testa koja ukupno nose 5 bodova. 
 
Usmeni deo.  Ocenjuju se sa + (položeno) ili - (nije položeno) i obavezan je. Usmeni deo ispita se može polagati samo ukoliko je položen pismeni.
 
Ispit se ne može polagati ukoliko nije prijavljen!
 

Uslov za dobijanje potpisa 

Kako bi se ostvario uslov za dobijanje potpisa neophodno je  da student položi bar jedan zadatak na jednom od dva kolokvijuma ili računarski kolokvijum ili položene računarske vežbe ili položen test .
Kandidati koji se tokom polaganja ispita/kolokvijuma služe nedozvoljenim ili neprimerenim sredstvima:

  1. Neće ostvariti pravo na potpis.
  2. Neće im se priznavati položeni kolokvijumi.
Ukoliko ne ostvarite uslov za potpis, nećete imati mogućnost prijave ispita.
 
Važenje predispitnih obaveza 
 
Ukoliko je položen jedan kolokvijum u toku semestra a drugi nije, on se može polagati u skolopu redovnih ispitnih rokova zaključno sa prvim rokom posle letnje pauze (najčešće se zove avgustovski rok).
Zaključno sa avgustovskim rokom važe se svi poeni stečeni tokom semestra. Posle toga poništavaju se svi poeni sem poena sa računarskog kolokvijuma i računarskih vežbi koji čine predispitne obaveze i važe dve školske godine. Na usmeni ispit moguće je izaći u dva ispitna roka, nakon čega se rezultati kolokvijuma i testova poništavaju. Rezultati pismenog ispita važe u dva uzastopna ispitna roka.
 

ŠTA AKO?

1. Ukoliko ste polоžili jedan kolokvijum u semestru, dva puta imate pravo da polažete nedostajući kolokvijum (zaključno sa prvim rokom posle letnje pauze)

2. Kolege koje su OBA kolokvijuma položila tokom semestra na nedostajući usmeni deo ispita mogu izaći najviše DVA puta (zaključno sa prvim rokom posle letnje pauze)

3. Kolege koje polažu bar jedan deo ili celi ispit u nekom ispitnom roku, usmeni ispit mogu da polažu u dva uzastopna roka (tekući rok, i sledeći rok) nakon čega im se poništavaju oba kolokvijuma

4. Na usmeni deo ispita se može izaći samo kada su položena oba kolokvijuma (ne može se polagati usmeni pa da se naknadno polaže računarski)

 
Zaključna ocena formira se na osnovu broja osvojenih poena, po sledećem kriterijumu:

91 - 105 poena                 ocena 10

81 - 90 poena                   ocena 9

71 - 80 poena                   ocena 8

61 - 70 poena                   ocena 7

51 - 60 poena                   ocena 6

Pretraga