Način polaganja ispita
 
Tokom semestra rade se kolokvijumi i testovi, preko kojih je moguće položiti ispit. Svaki kolokvijum sastoji se od dva zadatka i jednog teorijskog pitanja. Testovi se sastoje od jednog zadatka.
 

Na kolokvijumima se može osvojiti po 35 poena. Svaki zadatak mora biti urađen do određenog nivoa (minimalno polovina predviđenog broja poena), da bi se kolokvijum položio.

Teorijsko pitanje se pregleda SAMO ako se polože zadaci.

Ukupno se rade dva testa, a svaki od njih nosi po 5 poena.

Pored kolokvijuma i testova, studenti su u obavezi da prisustvuju laboratorijskim vežbama, koje se rade u Matlabu, na kojima studenti mogu osvojiti do 25 poena. Dozvoljeno je najviše jedno odsustvo sa vežbi, a mora se sakupiti minimalno 8 poena da bi se dobio potpis. Laboratorijske vežbe podrazumevaju po jedan samostalni zadatak u svakom terminu vežbi. Uspešno rešen zadatak uz adekvatno usmeno objašnjenje boduje se sa 8 poena, zadatak kod kog Matlab kod "ne radi", a student zna da objasni postupak rešavanja i način funkcionisanja konkretnog optimizacionog metoda nosi 5 poena, a u ostalim slučajevima dobija se 0 poena. Studenti koji na svim vežbama dobiju po 8 poena, dobijaju i jedan bonus poen (ukupno 25).

Uslov za dobijanje potpisa je položena bar jedna predispitna obaveza (test ili kolokvijum), najviše jedan izostanak i najmanje 8 poena sa laboratorijskih vežbi.

Na opisani način, studenti tokom semestra mogu osvojiti maksimalno 105 poena na zadacima. Studentima koji nisu ispunili uslov za potpis u ukupan zbir poena neće se računati poeni sa računarskih vežbi i testova!

Ako se neki od kolokvijuma ne položi, radi se odgovarajući deo pismenog ispita koji se odnosi na tu oblast. Ukoliko se ne položi nijedan kolokvijum, radi se ceo pismeni ispit.

Ako se na kolokvijumima ne polože teorijska pitanja (jedno ili oba), izlazi se na usmeni ispit iz dela teorije koji nije položen preko kolokvijuma.

Na usmeni ispit moguće je izaći u dva ispitna roka, nakon čega se rezultati kolokvijuma i testova poništavaju.

Zaključna ocena formira se na osnovu broja osvojenih poena, po sledećem kriterijumu:

91 - 105 poena                 ocena 10

81 - 90 poena                   ocena 9

71 - 80 poena                   ocena 8

61 - 70 poena                   ocena 7

51 - 60 poena                   ocena 6

 
Rezultati sa kolokvijuma i testova važe zaključno sa prvim septembarskim ispitnim rokom. U periodu važenja ovih rezultata, studenti na pismenom ispitu mogu raditi onaj deo gradiva koji nisu položili preko predispitnih obaveza. Rezultati pismenog ispita važe u dva uzastopna ispitna roka.

Pretraga